نام پروژه

اقدامات انجام شده

مجتمع برگ و نصرآباد

حفر چاه

مجتمع عباس آباد شیرحصار

حفرچاه

پایین ده

لوله گذاری

طوس سفلی

حصارکشی

گجوان وامام تقی

حصارکشی

زاك

حفرچاه

اسما عیل آباد

ترمیم مخزن

گرمه

حفرچاه

تلغور

حصارکشی

كوشك مهدی

بهسازی و لوله گذاری

رضوان

حصارکشی

خوش هوا

حصارکشی

فرخد

حقر و تجهیز چاه - برق

حسین آباد قرقی

خرید آب

گوش

حصارکشی

هندل آباد

حفر چاه

مجتمع بهار

توسعه شبکه2کیلومتر

ماریان

حصارکشی