حفر و تجهیز چاه آب شرب

 • برگ
 • گجوان
 • عباس آباد
 • زاک
 • طوس
 • دهشک
 • گرمه
 • کوشک مهدی
 • حسین آباد قرقی
 • کنه بیست
 • فرخد
 • پایین ده
 • هاشمی نژاد
 • مردارکشان
 • چایدره
 • دوله
 • هندل آباد
 • همت آباد


لایروبی قنات
 • سیرزار
 • صالح خانی
 • قلعه پختوک
 • سرغایه
 • قرنه

گسترش و اصلاح شبکه توزیع و انتقال

 • اردولوک
 • سنگبر
 • قیاس آباد
 • خادم آباد
 • سالارآباد
 • ده غیبی
 • سرغایه
 • میامی
 • زرکش
 • نصرآباد
 • گوش
 • مجتمع انداد
 • امام تقی
 • پیوه ژن
 • ابرش
 • همت آباد
 • دهرود
 • پایین ده
 • چهچه
 • تیمورآباد
 • ترمیم خطوط انتقال مجتمع گوجگی
 • تپه سلام
 • جیم آباد
 • آبروان
 • تنگل شور
 • بالندر
 • جمالده
 • خواجه حسین آباد
 
حصارکشی تاسیسات
 • طوس
 • ماریان
 • قاسم آباد(2مورد)
 • فرخد
 • مجتمع بهار
 • تلغور
 • چهاربرج
 • خوش هوا
 • باغون آباد
 • کال زرکش
 • ناظر آباد
 • امین آباد
 • اخنگان

 

احداث و تعمیر مخزن آب شرب
 • آبروان
 • همت آباد
 • مجتمع انداد
 • مجتمع خواجه حسین آباد