اهم اقدامات انجام شده امور آبفار مشهد در سال 1393
  • حفر 16حلقه چاه آب شرب
  • اجاره چاه آب شرب 3 حلقه
  • نصب آب شیرین کن 3 دستگاه
  • آبرسانی با تانکر سیار به حجم 29173 مترمکعب
  • اصلاح و بازسازی شبکه های توزیع و خطوط انتقال به طول 120000متر
  • احداث مخزن آب شرب به حجم 1700مترمکعب
  • احداث 4باب ایستگاه پمپاژ